Tomas Doktor

Senior Research Analyst, European SW