Všeobecné podmínky soutěže

Uzávěrka přihlášek a nominací je stanovena na 30. června 2024.

Všeobecné podmínky
soutěže IDC Future Enterprise Awards Česká republika
(dále jen „Podmínky“)

Tyto Podmínky upravují pravidla soutěže „IDC Future Enterprise Awards Česká republika“ (dále jen „soutěž“), kterou pořádá společnost IDC CEMA s.r.o. (dále jen Společnost), IČ: 264 82 347, se sídlem Malé náměstí 459/11, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Společnost“). Podmínky jsou v úplném znění dostupné na webových stránkách IDC. Znění publikované na stránkách má v případě rozporů vždy přednost před zněním zveřejněném na jiném místě.

 1. Soutěžní kategorie. Soutěž je rozdělena na čtyři soutěžní kategorie: (i) Best in Future of Connectedness; (ii) Best in Digital Infrastucture; (iii) Best in Digital Innovation; a (iv) Best in Future of Trust. Konkrétní popis jednotlivých kategorií a harmonogramu soutěže bude k dispozici na výše uvedené webové stránce IDC (dále jen Společnosti).
 2. Účastníci soutěže. Souteže se mohou zúčastnit osoby starší 18 let a organizace zastoupené oprávněnou osobou (např. zaměstnancem), které sídlí, pobývají nebo trvale působí v České republice (dále jen „účastník“). Podrobné informace o podmínkách účasti pro jednotlivé kategorie soutěže jsou uvedeny na webových stránkách a v přihlašovacích formulářích pro tyto kategorie (dále jen „podmínky účasti“). Podmínky účasti musí účastník splňovat po celou dobu soutěže. Společnost je oprávněna tuto skutečnost v průběhu soutěže kontrolovat a vyloučit účastníka ze soutěže či mu nepřiznat ocenění, pokud nesplňuje podmínky účasti v konkrétní kategorii soutěže. Účastník se může zúčastnit i několika kategorií soutěže naráz.
 3. Nominace. Účastníka může nominovat i třetí osoba („nominant“). V případě, že navrhovaný účastník splňuje podmínky účasti, Společnost jej může na základě poskytnutých informací oslovit s návrhem vyplnit přihlášku do soutěže.
 4. Vyloučené osoby. Z účasti na soutěži jsou vyloučeny jakékoliv osoby, které se na organizaci této soutěže podílely či se podílí, včetně partnerů a sponzorů soutěže. Z účasti na soutěži jsou dále vyloučeny tyto osoby: porotci soutěže, zaměstnanci IDC, členové orgánů Společnosti a osoby jim blízké nebo osoby takovými osobami ovládané.
 5. Přihláška do soutěže. Do kategorií soutěže je možné se přihlásit prostřednictvím formulářů na výše uvedené webové stránce. Účastník prohlašuje, že si přihlášku přečetl, porozuměl jejímu obsahu a je právně způsobilý k jejímu vyplnění a odeslání, naplňuje podmínky účasti a není si vědom žádné skutečnosti, která by byla v rozporu s těmito Podmínkami. Účastník prohlašuje, že vyplněné údaje jsou pravdivé, úplné a dobrovolně poskytnuté. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoliv přihlášku, která je nesrozumitelná, neúplná nebo jinak závadná. Společnost si rovněž vyhrazuje právo odmítnout přihlášky, které jsou neslušné, pobuřující, hanlivé, či jinak škodlivé pro Společnost, její dobré jméno a pověst.
 6. Termín soutěže. Přihlášky do soutěže jsou otevřeny do 16. června 2023 včetně. Všechny přihlášky obdržené před datem zahájení nebo po datu ukončení (z jakéhokoliv důvodu) budou odmítnuty, nestanoví-li Společnost pro konkrétní případ jinak.
 7. Souhlas s Podmínkami. Kliknutím na vybrané tlačítko v přihlášce, popř. samotnou účastí v soutěži, vyjadřuje účastník souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se je dodržovat.
 8. Ověření informací. Účastník bere na vědomí a souhlasí, že v souvislosti s jeho účastí v soutěži může Společnost a její přidružené společnosti vyhledávat informace z veřejně dostupných zdrojů týkající se účastníka (včetně, mimo jiné, informací dostupných na sociálních médiích nebo na internetu nebo ve veřejně dostupných soudních záznamech nebo v záznamech dozorových úřadů) za účelem ověření, potvrzení nebo doplnění informací v rámci přihlášky.
 9. Použití informací. Účastník bere na vědomí, že informace a materiály poskytnuté v rámci přihlášky do soutěže budou v souvislosti se soutěží používány (i) Společností a jejími přidruženými společnostmi a porotci za účelem posouzení přihlášky, organizaci soutěže a výběru vítězů daných soutěžních kategorií, propagace soutěže a Společnosti, včetně vydání tiskových zpráv dle uvážení Společnosti; (ii) partnery soutěže za účelem jejich setkávání s účastníky soutěže, prezentací jejich příběhů, aktivitách, které se soutěží souvisí a také při obchodních a marketingových příležitostech s účastníkem, včetně pozvání na akce partnerů, dal-li k tomu účastník souhlas. Účastník tímto souhlasí s využitím těchto informací k daným účelům a potvrzuje a prohlašuje, že zajistil veškerá oprávnění, souhlasy a vzdání se práv a nároků pro tyto účely požadované. Účastník dále souhlasí s použitím těchto informací k výzkumným, vzdělávacím a dalším účelům za předpokladu, že takovéto použití neodhalí jeho identitu jiné osobě než Společnosti a jejím přidruženým společnostem. Účastník může v rámci přihlášky poskytnout informace, z jejichž povahy vyplývá, že jsou důvěrné, nebo je jako důvěrné účastník označí. Účastník souhlasí s tím, že důvěrné informace může Společnost použít v rámci svých produktů či služeb na agregované bázi (např. pro získání výhledových informací o budoucích možnostech využití technologií, ad.). Informace a materiály, které jsou označeny jako důvěrné, se Společnost zavazuje uchovávat v bezpečí a neposkytovat je v původní podobě (tj. v neagregované/neanonymizované verzi) třetím stranám s výjimkou porotců, kteří budou za tímto účelem vázáni povinností mlčenlivosti.
 10. Vítěz kategorie. Nezávislá odborná porota vybere z každé kategorie jednoho vítěze. Za tímto účelem budou mít porotci přístup k materiálům a informacím v přihláškách účastníků a mohou účastníky požádát o dodatečné informace či osobní setkání. Na základě poskytnutých informací a materiálů v přihláškách a osobních schůzkách porota rozhodne většinovým hlasováním o vítězi kategorie. Rozhodnutí poroty bude vítězi kategorie oznámeno na slavnostním vyhlášení soutěže. Porotci jsou zavázáni povinností mlčenlivosti ve vztahu ke všem důvěrným informacím a materiálům, které jim v průběhu Souteže budou zpřístupněny. Rozhodnutí poroty je konečné a není možné proti němu podat odvolání. Ocenění udělené vítězům v rámci soutěžních kategorií nelze vyplatit v hotovosti a účastníkům na něj nevzniká právní nárok.
 11. Poskytnutí součinnosti. Účastník soutěže, který byl oceněn v kterékoli ze soutěžních kategorií se zavazuje:
  • poskytnout součinnost Společnosti nezbytnou pro propagaci soutěže s využitím zejména jeho jména, příjmení, obchodní firmy, sídla a podnikatelské činnosti (včetně podnikatelského či životního příběhu a/nebo využití podobizen a audiovizuálních záznamů jejich osoby nebo osoby statutárního zástupce);
  • poskytnout Společnosti do 5 dnů od její výzvy logo či jiné označení, podklady, propagační materiály, fotografie,ad. pro propagaci soutěže či Společnosti;
  • neodkladně informovat Společnost po dobu šesti měsíců po udělení ocenění o všech kontaktech ze strany médií a poskytovat informace médiím pouze po odsouhlasení ze strany Společnosti;
  • účastnit se na vyžádání Společnosti marketingových či obdobných akcí Společnosti, případně jejích obchodních partnerů a rovněž se na výzvu Společnosti zúčastnit případného natáčení obrazových a zvukových záznamů či pořizování snímků a dalších akcí souvisejících s prezentací soutěže či jejích dalších ročníků.
 12. Zrušení účasti v soutěži. Účastník soutěže bere na vědomí, že udělení jakéhokoliv ocenění v rámci soutěže a jeho způsobilost vystupovat v pozici vítěze jakéholiv ocenění, podléhají možnému zrušení a ukončení, jestliže by vyšla najevo jakákoli činnost účastníka, která by měla negativní dopad na dobré jméno či průběh soutěže a byla v rozporu s její povahou, hodnotícími kritérii, či s etickými principy nebo zákonem. Současně platí, že pokud po podání přihlášky do jakékoliv soutěžní kategorie bude účastník předmětem šetření orgánu veřejné moci nebo trestněprávního řízení či stranou občanskoprávního sporu, je povinností účastníka Společnost o této skutečnosti uvědomit. Účastník soutěže zároveň bere na vědomí a souhlasí, že Společnost si v takových případech vyhrazuje právo ho ze soutěže vyloučit i bez uvedení důvodu.
 13. Ochrana osobních údajů.
  • Účastník souhlasí s tím, že pro účely soutěže bude Společnost zpracovávat osobní údaje poskytnuté v přihlášce a jejím případném doplnění. Informace o tom, jak Společnost zpracovává osobní údaje účastníků soutěže, včetně účelu zpracování, právního základu, délky zpracování a práv subjektů údajů, jsou uvedeny v Oznámení o ochraně osobních údajů dostupném na webové stránce https://www.idc.com/about/privacy. Účastník prohlašuje, že se s tímto Oznámením podrobně seznámil.
  • V případě nominace účastníka prohlašuje nominant, že informoval účastníka o podmínkách soutěže a účelech zpracování jeho osobních údajů a že disponuje oprávněním od účastníka, aby jeho osobní údaje poskytl Společnosti.
  • V případě, že si účastník nepřeje, aby jeho údaje byly zpracovávány nebo pokud následně odvolá svůj souhlas s jejich zpracováním, může tato skutečnost mít vliv na jeho účast v soutěži.
  • Pokud k tomu dá účastník Společnosti souhlas, použije Společnost jeho osobní údaje, konkrétně jméno a e-mailovou adresu, pro své marketingové účely, jako je propagace Společnosti a jejích produktů a služeb, případně produktů a služeb přidružených společností.
  • Společnost může na základě souhlasu účastníka předat tyto osobní údaje i partnerům soutěže, kteří je budou zpracovávat v rozsahu a způsobem dále popsaným v jejich zásadách zpracování.
 14. Použití podobizny, zvukového a obrazového záznamu. Účastník v rámci představení soutěže a rovněž pro případ, že by byl oceněn v kterékoli ze soutěžních kategorií, uděluje odesláním přihlášky Společnosti a jejím přidruženým společnostem, nevýhradní a převoditelné právo, nikoli však povinnost, volně pořizovat, používat, redigovat, publikovat a reprodukovat (i) podobiznu, obrázek, portrét či fotografii, (ii) zvukový a obrazový záznam jeho osoby (nebo pověřeného zástupce organizace) v jakékoliv podobě, a (iii) jakákoli písemná prohlášení jím poskytnutá v souvislosti se soutěží, včetně, mimo jiné, zpracování a zveřejnění marketingových materiálů, propagačních tiskovin, mediálních publikací a zpravodajství, obrazových záznamů a ostatních materiálů. Účastník souhlasí s tím, že mu za toto použití nebude náležet žádná odměna či náhrada.
 15. Licence k informacím a materiálům. Účastník tímto uděluje nevýhradní, bezplatnou a celosvětovou licenci k využití materiálů a informací obsažených v přihláškách (i materiálů a informací označených jako důvěrných), včetně loga či propagačních materiálů, pro účely této soutěže, včetně, nikoliv však výlučně, za účely uvedenými v článku 8 těchto Podmínek.
 16. Odpovědnost.
  • Omezení odpovědnosti. V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy, bez ohledu na právní základ nároku, Společnost, partneři soutěže či porotci neodpovídají za žádné přímé či nepřímé škody (včetně, nikoliv však výlučně, zvláštních nebo náhodných škod jakéhokoli druhu, škod za ušlý zisk nebo příjmy, přerušení provozu nebo ztrátu důvěrných a obchodních informací), vyplývající v důsledku soutěže nebo vzniklé v souvislosti s ní, mimo jiné včetně plnění nebo neplnění ze strany Společnosti.
  • Pro případy, kdy přímou škodu nelze vyloučit, se strany dohodly že odpovědnost Společnosti, partnerů a porotců souteže za škodu, která vznikne účastníkovi v důsledku soutěže nebo v souvislosti s ní, je omezena na částku ve výši USD 100. Toto omezení odráží škodu, kterou lze předvídat v době soutěže, s přihlédnutím ke všem okolnostem, které jsou stranám známy nebo by jim měly být známy při vynaložení náležité péče a které mohou vzniknout v důsledku porušení povinností Společnosti, partnerů či porotců souteže podle těchto Podmínek.
  • Osvobození od závazků. Účastník tímto zprošťuje (i) Společnost a její přidružené společnosti; (ii) partnery soutěže, zaměstnance, zmocněné osoby, akcionáře, společníky, zástupce, nástupce a nabyvatele práv všech výše zmíněných subjektů a (iii) nezávislou porotu odpovědnosti za veškeré závazky, nároky, žaloby, odškodnění, náklady nebo výdaje jakékoli povahy vyplývající z jeho účasti v soutěži nebo spojené s jeho účastí v této soutěži, včetně jeho účasti na ceremoniích a propagačních aktivitách a včetně rozhodnutí nezávislých porot ve vztahu k jeho přihlášce a účasti v soutěži.
 17. Závěrečná ustanovení.
  • Neřešené otázky. Veškeré otázky těmito Podmínkami neupravené budou řešeny s konečnou platností Společností. V případě, že se některé ustanovení těchto Podmínek ukáže jako neplatné, nezákonné, neúčinné či jinak nevymahatelné, bude odděleno od ostatních ustanovení, aniž by mělo vliv na platnost a účinnost zbývajících ustanovení.
  • Změna Podmínek. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či zrušit či změnit její Podmínky, včetně podmínek účasti a ocenění. Veškeré změny Podmínek nabývají účinnosti jejich vyhlášením na webových stránkách Společnosti. Změna Podmínek nezakládá nárok účastníků soutěže na náhradu škody či nákladů vynaložených v soutěži.
  • Náklady. Náklady spojené s účastí v soutěži nese, pokud není písemně domluveno jinak, účastník.
  • Zrušení soutěže. Společnost může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh soutěže (včetně výběru vítěze kategorie) za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné chyby. Společnost si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit soutěž z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod soutěže.
  • Odstoupení od soutěže. Účastník může ze soutěže odstoupit kontaktováním Společnosti na feacz@idc.com nebodvanickova@idc.com. Odstoupení nemá vliv na oprávnění a licenci udělených na základě těchto Podmínek.
  • Rozhodné právo a příslušnost soudů. Podmínky soutěže se řídí právem České republiky. Jakýkoli spor nebo nárok plynoucí z participace účastníka v soutěži nebo se k ní vztahující bude předmětem řízení před příslušnými soudy České republiky.
  • Komunikace. V případě dotazů ohledně soutěže kontaktuje Společnost na feacz@idc.com.

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 30.3. 2023.

FAQ

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Do soutěže můžete přihlásit jeden nebo více projektů vaší organizace. Se stejným projektem lze soutěžit v jedné nebo více kategoriích (Connectedness, Digital Infrastructure), pokud jim tematicky odpovídají. Do kategorie Digital Leader of the Year se hlásí osoby, které ale stále zastupují či reprezentují konkrétní organizaci. Přihlášky musí být vyplněny a odeslány na stránkách soutěže do data uzávěrky. S jejich vyplněním vám pomůže realizační tým soutěže, který můžete kontaktovat na feacz@idc.com

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI NOMINACÍ A PŘIHLÁŠKOU?

Nominace neznamená, že něco nebo někoho přihlašujete do soutěže. Prostřednictvím nominace upozorňujete nebo dáváte tip na projekt, organizaci nebo osobu, která inovativním způsobem digitální technologie využívá. Pokud Vámi nominovaná organizace (a její projekt/y) nebo osoba splňuje kritéria, je realizačním týmem soutěže oslovena. Organizace může přímo přihlásit svůj projekt nebo osobnost i bez nominace třetí strany.

KDO MŮŽE PROJEKT DO SOUTĚŽE PŘIHLÁSIT?

Osoba, která může ve věcech projektu za organizaci vystupovat na veřejnosti, disponuje potřebnými informacemi a samozřejmě má svolení statutárních zástupců k zapojení do soutěže. Všechna potřebná oprávnění si pro účel soutěže může jednorázově obstarat. Kdo může nominovat? Každý.

JAK PŘIHLÁSIT PROJEKT DO VÍCE KATEGORIÍ?

Jednoduše vyplněním a odesláním přihlášky do každé jednotlivé kategorie. Ale pozor! Požadavky v soutěžních kategoriích se liší. S vyplněním přihlášek Vám pomůže realizační tým soutěže, který neváhejte kontaktovat na feacz@idc.com

MŮŽU V RÁMCI JEDNÉ SOUTĚŽNÍ KATEGORIE A ORGANIZACE PŘIHLÁSIT VÍCE PROJEKTŮ?

Ano.

PŘIHLAŠUJI ORGANIZACI NEBO PROJEKT/OSOBU?

Dobrá otázka 😊 Pokud vyplňujete přihlášku do soutěžních kategorii Connectedness a Digital Infrastructure, přihlašujete iniciativu nebo projekt, který musí být realizován ve vaší organizaci (podnik soukromého nebo veřejného charakteru). Uvádíte tedy vždy KDO/JAKÁ ORGANIZACE a CO. Pokud vyplňujete přihlášku do kategorie Digital Leader of the Year, přihlašuje se osobnost, která je v dané organizaci zodpovědná za digitální strategii, inovace a inovativní projekty v oblasti informačních a komunikačních technologií. Uvádí/te tedy vždy KDO a ODKUD.

KDY SOUTĚŽ KONČÍ?

První ročník v České republice končí vyhlášením vítězů v jednotlivých soutěžních kategorií. Kdy? V říjnu. Kde? Na slavnostním večeru.

MŮŽU SE ÚČASTNIT VYHLÁŠENÍ?

Na vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií zveme zástupce sponzorů a partnerů, médií, přihlášené osobnosti a samozřejmě zástupce soutěžících organizací. Slavnostní večer je veřejnosti uzavřen.